รอสักครู่..

อำเภอชุมพลบุรี

บ้านยางขามเฒ่า(สมประชานุกูล)
บ้านขุนไชยทอง
บ้านหนองเรือ
บ้านตลุงโนนกอก
บ้านอ้อตลิ่งชัน
บ้านตั้งใจ
สระขุดดงสำราญวิทยา
บ้านม่วงน้อย
บ้านสายสนอง
บ้านศรีณรงค์
บ้านเบงท่าลาด
สนวนโคกเม็ก
บ้านสำโรง
บ้านยางชุม
บ้านแสนสุข
สามัคคีศึกษา
บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
บ้านงิ้ว
บ้านขี้เหล็กโนนจาน
บ้านโพธิ์ห้วย
บ้านเมืองไผ่กระท่ม
บ้านบุตาโสม
บ้านยางบ่ออี
บ้านกะทะ
บ้านโนนสัง
ชุมชนบ้านซาด
บ้านขามโพนทัน
บ้านโพนม่วง
บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
บ้านทิพย์นวด
บ้านยางบ่อภิรมย์
บ้านกระสัง
บ้านขวาวโค้ง
บ้านกระเบื้อง
บ้านดู่นาหนองไผ่
โพนทองพิทยาคม
บ้านสวนหม่อน
บ้านแคนดำ
บ้านระหาร
บ้านโคกสูง
บ้านตึกชุม
บ้านชุมพลบุรี
อนุบาลชุมพลบุรี
บ้านขุนหาญ
บ้านทิพย์เนตร
บ้านหัวนาคำ
บ้านหนองพิมาน
บ้านกระเบื้องใหญ่

อำเภอท่าตูม

บ้านนานวล
บ้านหนองคูใหญ่
บ้านบุผาง
บ้านทุ่งโก
บ้านหนองไม้ถี่
บ้านไกลเสนียด
บ้านม่วงมูล
บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
บ้านโพนงอย
บ้านหนองแวง
บ้านหนองคูน้อย
บ้านเมืองแก
บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
บ้านหนองตาด
บ้านท่าศิลา
บ้านกุดมะโน
บ้านสำโรง
บ้านสะเอิง
บ้านโพนขวาว
บ้านขี้เหล็ก
บ้านโพนครก
บ้านสาโรช
บ้านหัวพี
บ้านชายทุ่ง
บ้านเหล่า
บ้านยางกระจับ
บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
ไตรคามสามัคคี
บ้านโสมน
บ้านพิงพวย
บ้านหนองแสง
บ้านจันทร์งาม
บ้านธรรมษา
บ้านบัวโคก
บ้านโนนสูง
บ้านบะ
บ้านปรีง
บ้านเฉนียง
บ้านน้ำอ้อม
บ้านโนนระเวียง
บ้านตานบ
บ้านปอหมัน
บ้านตาฮะ
บ้านหมากมี่
วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
บ้านบัลลังก์พงสวาย
บ้านโพนทา
บ้านลุงปุง
บ้านปราสาท
บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
บ้านตากลาง
บ้านบัว
บ้านตาทิตย์
บ้านโนนโพ
บ้านหนองบึง
บ้านภูดิน
บ้านหนองอีดำ
บ้านศาลา
บ้านโคกกุง
บ้านอาคุณ
บ้านบอน
บ้านตระมูง
บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)

อำเภอรัตนบุรี

ปทุมมาศวิทยา
บ้านหนองบัวทอง
บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
บ้านหนองกา
บ้านผือ(ประชาพัฒนา)
อนุบาลรัตนบุรี
รัตนวิทยาคม
บ้านผือน้อย
บ้านขะยูง
บ้านนางเข็ม
บ้านยาง
บ้านไผ่ (วันครู 2503)
บ้านนาอุดม
บ้านสี่เหลี่ยม
บ้านคอนสวรรค์
บ้านช่องยางชุม
บ้านหนองผือ
บ้านนาวอง
บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
บ้านหนองกระทุงตากแดด
ไตรคามวิทยา
บ้านเบิด
ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
บ้านหนองคู
บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
บ้านอาจญา
บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
บ้านธาตุ
บ้านโนนจำปา
บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
บ้านน้ำคำ
บ้านม่วงหมาก
บ้านแต้-หนองบก
บ้านทับโพธิ์วิทยา
บ้านทับน้อย
บ้านจาน
บ้านดอนแรด
บ้านโนนทราย
บ้านหนองตอ-บัวเสียว
บ้านหนองหิน
บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
บ้านหาญฮี
บ้านหนองบัวน้อย
บ้านแก
บ้านดงเค็ง
บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม)
บ้านขาม
บ้านสร้างบก
บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
บ้านดู่

อำเภอสนม

บ้านแคน
บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
บ้านแคนน้อย
บ้านโนนจาน
บ้านหนองขุนศรี
บ้านสร้างแก้ว
บ้านนานวน
บ้านหัวนา
บ้านตาเพชร
บ้านหนองบัวแดง
บ้านโนนเปือย
บ้านโพนโก
บ้านเป้า
บ้านโพนดวน
บ้านทัพไทย
สนมศึกษาคาร
บ้านนาศรีสุข
วัดบึงบ้านสนม
บ้านโสกแดง
บ้านสำโรงประชารัฐ
บ้านหนองระฆัง
บ้านนาดี
บ้านสะทืด
บ้านหนองอียอ
บ้านอาเลา
บ้านโนนเซียง
ผาแดงวิทยา
บ้านกาพระ
บ้านหนองครก
บ้านหัวงัว

อำเภอโนนนารายณ์

บ้านคำผง
บ้านเซียงซิน - โนนดู่
บ้านม่วงหนองตาด
บ้านอาพืด
บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
บ้านขี้เหล็ก
บ้านหนองบัวงาม
บ้านผักไหม
บ้านหนองไม้งาม
บ้านม่วงหวาน
บ้านค้อ
บ้านก้านเหลือง
บ้านระเวียง
บ้านซาต(มงคลวิทยา)
บ้านหนองหว้า
บ้านหนองเทพ
บ้านอีโสดหนองผาง
บ้านผำ
บ้านสำโรง
บ้านหนองแวง
บ้านขุมดิน
บ้านหนองหลวง
อนุบาลโนนนารายณ์